Fiskeørn - Osprey

Fiskeørnen er en fascinerende rovfugl på ca. 52 til 60 cm. Den har en karakteristisk fjerdragt med hvid underside og mørk overside, og med sine gule øjne, ser den altid meget fokuseret ud. Den har ganske lange vinge, og får derved et utroligt vingefang på mellem 152 – og 170 cm, som må siges at være ganske stort i forhold til fuglens størrelse.

Den ses ret almindeligt på træk i Danmark, men er også en meget fåtallig ynglefugl.

Fiskeørn /Osprey:
Klasse: Fugle (Aves)
Orden: Rovfugle (Falconiformes)
Familie: Glenter, ørne & høge (Accipitridae)

Fiskeørnen er en succesrig fugleart, som ses ret almindeligt på træk i Danmark. Den lever af fisk, som den fanger med de stærke kløer. I Danmark har vi kun ganske få ynglende fiskeørne tilbage, så ud over i træktiden, er den en ret så sjælden fugl i Danmark.

Den har et karakteristisk lille hoved, som kan være vanskelig, at gengive tydeligt på billeder taget frontalt. Den har nogle fascinerende lange vinger (nærmest fantastiske i forhold til dens strøelse) og en karakteristisk fjerdragt med hvidt bryst og underside samt en mørk overside.

Arten er  på verdensplan en meget succesrig fugleart, som forekommer på alle kontinenter på nær Antarktis. Den yngler primært på den nordlige halvkugle.

Levesteder og fisketeknik.

Fiskeørn lever ved søer, floder og kyster, hvor den let kan fange sit bytte, og kan  ofte ses siddende på højdedrag nær vandet, hvorfra den har et godt overblik, og kan holde øje med de forbipasserende fisk.

Ofte ses den komme søgende, flyvende over vandet, hvor den så pludselig stopper op og ”muser” med dybe kraftige vingeslag og hængende ben. Den kan ganske som tårnfalken på karakteristisk vis stå med baskende højt løftede vinger og ”muse” over søen, for så pludselig, at kaste sig ind i et voldsomt dyk. Kort før den når sit bytte, strækker den benene frem, således at de store kraftige fangerne og de lange sylespidse kløer rammer og griber fisken med en voldsom kraft.

Dens nedslaget er ofte så kraftfuldt, så den forsvinder helt under vandoverfladen, før den med udbredte vinger kommer op til overfladen. Men ikke helt sjældent må kæmpe sig op til overfladen, og med flere forsøg forsøger, at komme på vingerne igen – selvfølgelig alt efter byttets størrelse.

Fiskeørnens teknik er som regel at stå stille i luften omkring 25 meter over vandoverfladen – udse sig en fisk med sit skarpe blik – og derpå styrtdykke. I sidste øjeblik inden den rammer vandet, strækker den så sine fanger for at gribe sit bytte. Fiskeørnen tager som regel fisk på 20-40 cm, men den kan godt tage større fisk.

På en af mine ture i Sverige, fortalte en ornitolog mig, at det ikke var helt sjældent, at man fangede fisk med rovfugle kløer i ryggen, kløer som var rester af fiskeørne, som ikke magtede, at førte sig ud af vandet, efter at havde grebet en for stor fisk.

Kløerne kan således både være låst eller gået igennem fisken, så byttet ikke bare lige har, kunne slippes.  det

Ørnene forlader fiskevandene i nord, når det bliver koldt i vejret, og frosten som vil gøre fiskeri i styrtdyk umuligt, kan forventes at være undervejs. Overalt i Danmark kan man i træktiden støde på fiskeørne, men Nordsjælland, Stevns, Gedser, Hyllekrog og Sydlangeland er særligt gode steder.

Hvor stor er den entlig i forhold til andre af kendte ørne!

Fiskeørn: Længde ca. 56 cm. Med et vingefang på 160 cm.

Musvåge: Længde ca. 50 cm. Med et vingefang på ca. 121 cm.

Kongeørn: Længde ca. 85 cm med et vingefang på 110 cm.

Havørn: Længde ca. 85 cm med et vingefang på 2,20 cm.

Som det kan ses, så er fiskeørnens vingefang ganske imponerende i forhold til sin kropslængde, som kun er 6 cm. Længere end musvågens – men dens vingefang er hele imponerende 39 cm. længere.

I forhold til kongeørnen hvis krop er ca. 29 cm. længere end fiskeørnens, har fiskeørnen alligevel et vingefang der er ca. 50 cm. større – EN HALV METER

Dens vingefang er vildt imponerende, hvilket også tydeligt kan ses på de billeder jeg bringer især på siden ”Min dag med Fiskeørnen”, hvor dens vingefang virkelig ses i fuld længde i forhold til kropsstørrelsen.

Kun i forhold til Nordeuropas største rovfugl Havørnen er Fiskeørnens vingefang mindre – men Havørnen har da også en krop der er 29 cm.  længere. 

min-dag-med-Fiskeørnen
Når Fiskeørnen har haft et dyk uden resultat, skal vandet rystes af

Sjælden ynglefugl i Danmark.

Fiskeørnen yngler ved og i nærheden af større, skovomkransede fiskerige søer. Reden placeres højt til vejrs i et stort træ – gerne en gammel fladkronet fyr – således at der er gode indflyvningsforhold. Træet skal helst være i en fredfyldt skov, da arten hos os er følsom over for forstyrrelser.

Parret benytter gerne samme rede år efter år, og de bygger årligt lidt til på reden, hvorfor den ad åre bliver ganske stor og derved også synlig. Er først yngledygtig i en alder af 3-5 år, og arten vælger mage for livet.

I slutningen af april til midt i maj lægges 2-3 æg. Rugetiden er ofte på omkring 38 dage. 7-8 uger senere er ungerne flyvefærdige. Det er udelukkende hannen, som står for at skaffe føde til familien.

Faktisk kan manglen på egnede redetræer være årsagen til, at fiskeørnen ikke etablerer sig i et område. I Finland eksempelvis har en stor del af fiskeørnebestanden bygget rede på kunstige platforme.

Arten var i slutningen af 1800-tallet almindeligt forekommende som ynglefugl i Danmark, dog primært i den østlige del. Men det sidste par forsvandt i 1916 i forbindelse med den omfattende rovfuglebekæmpelse. Indtil 1998 var der kun få dokumenterede redefund i Danmark, og bestanden tæller på nuværende tidspunkt under 10 par.

Fiskeørnen ynglede endnu i 1800-tallet flere steder rundt om i landet, Siden begyndelsen af 1970’erne er der lejlighedsvis registreret yngleforsøg. De er i enkelte tilfælde lykkes, men det er endnu ikke lykkes den at genetablere sig i større antal i Danmark. 

Men så sker der noget

I perioden mellem 1994 og 2011 var der kun kendskab til én beboet rede, og så i 2019 har hele 6 par etableret sig, og året bliver et rekord-år, idet der kommer hele 10 unger på vingerne. Parret fra Gribskov har endda fået tre unger op, hvilket er en absolut sjældenhed for arten.

På 15 år (2019) er det blevet til 66 flyvefærdige unger.

Læs mere om det på Pandion her

På trækket forår og efterår kan fiskeørn ses overalt i Danmark, dog især ved større søer, hvor den søger føde, og på træklokaliteter som Skagen og Gedser.

I Nordsjælland ses den ofte ved Strødam engsø, lille Gribsø i Gribskov, og også ungfugle jævnligt ved Præstesø i Værløse.

Ved Lille Gribsø er der i øjeblikket (2020) to unger. Se DOF videoer af dem her, hvor der flere gange i nattens løb er angreb af natuglen. Det kan også ses livestreaming – Reden ved Lille Gribsø

 

Træksteder

Trækstederne koncentreres i særlig grad ved trækstederne, Skagen, Gilbjerghoved og Hellebæk om foråret, samt Stevns, Stigsnæs, Sydlangeland, Gedser Odde og Hyllekrog om efteråret. Fiskeørne kan i trækperioder også ses fødesøgende ved de fleste større danske søer, fjorde og lavvandede kyster. De seneste 10 års studier af arten i Danmark viser, at de steder hvor den har forekommet som ynglefugl, ankommer hannerne allerede i de sidste 2 uger af marts og hunnen ca. 1 uge senere. Hvis den skal have ynglesucces i Danmark, skal rugningen påbegyndes inden midten af april.

I litteraturen om fiskeørnen skrives, at langt de fleste, er mest aktive i tiden omkring solopgang og den sidste time inden solnedgang. Men jeg må dog sige, at de bedste af mine oplevelser og billeder er taget mellem kl. 10-12.

Gå videre til en af de tre action sider nedenfor

Se andre sider med Fiskeørn

Min Dag med Fiskeørnen

Fiskeørn en dygtig jæger

Fiskeørn Vs Krage

Se mere om fugle på DOF Pandion

Translate »