87 / 100

Skovhornugle & Mosehornugle

Skovhornugle

Skovhornugle

Latin: Asio otus  Engelsk: Long-eared owl

Klasse: Fugle (Aves)
Orden: Ugler (Strigiformes)
Familie: Ugler (Strigidae)

Længde 31-37 cm, vingefang 86-98 cm. Mellemstor, meget slank ugle med meget orangegule øjne.

Skovhornuglen minder meget om den nært beslægtede mosehornsugle, men har meget dyb orange øjenfarve, længere og slankere vinger samt større fjerhorn.

Den er på størrelse med natuglen, men har en højere og slanke fremtoning. Når en ugle ses jagende i skumringen, kan selv øvede fuglekiggere have svært ved at afgøre, om det er en skov- eller mosehornugle. Skovhornuglen er – i modsætning til mosehornuglen – nataktiv og gemmer sig dybt inde i en trækrone eller en busk om dagen. Billederne her har kun kunne optages, fordi en uforsvarlig person skræmte fuglene ud fra deres dagskjul – en meget ”uheldig” hændelse.

Herhjemme er det den mest udbredte ugleart, som også yngler på mange øer, hvor Natuglen mangler. Dette skyldes, at arten i modsætning til natuglen, ikke har noget imod at overflyve større strækninger med vand.

Bestanden vurderes til op imod 2000 par og er en almindelig ynglefugl jer i landet – dog med flest par i Jylland. 

Den er her hele året, men fugle fra de nordiske nabolande overvintrer ofte her i landet.

Uden for yngletiden er arten kendt for at benytte kollektive sovepladser ,og kan anvende de samme sovetræer i årevis. I tilfældet her overnatter 7 ugler sammen, men det er ikke sjældent at opleve den meget sociale skovhornugle sidde og hygge sig med 10-30 andre ugler i tæt bevoksning, især i nåleskov.

Hør Skovhornuglens lyd og dens specielle kald

Lyd:

Kald:

ugle
Skovhornugle - lånt på Pixabay free photos
Skovhornugle
Skovhornugle
Skovhornugle
Skovhornugle

Mosehornugle

Latin: Asio flammeus   Engelsk: Short-eared owl

Klasse: Fugle (Aves)
Orden: Ugler (Strigiformes)
Familie: Ugler (Strigidae)

Mosehornugle har en længde på 33-40 cm og et vingefang på 95-105 cm. Det er en mellemstor, guløjet og slank ugle. Hovedet er rundt, med et karakteristisk vredt udtryk. Den har relativt brede øretoppe, de  er der, men ses sjældent.

Den er primært dagaktiv, og ses oftest jage i timerne lige før solnedgang. Hviler på jorden eller på hegnspæle. 

Mosehornuglen er bemærkelsesværdig på grund af dens helt særlige parringsadfærd. Hannen flyver i cirkler over territoriet, mens den udstøder sine ensformige kaldelyde. Visse rovfugle viser tilsvarende parringsadfærd eks.vis rørhøgen

I Danmark er arten en meget sjælden, spredt forekommende ynglefugl på strandenge, hedemoser, i ådale og på mindre øer. De mest regelmæssige ynglepladser findes i det sydvestlige Jylland.

Mosehornuglen ses nu næsten kun i forbindelse med trækket her i Danmark. Om foråret er det lokaliteter som Værløse flyveplads, Skagen, Gilbjerg Hoved og Hellebæk i Nordsjælland og om efteråret Gedser Odde, Hyllekrog og Sydlangeland – men også strandengene ved Køge ses der ind imellem.

Arten er så sjælden, at Danmark er forpligtet til at sikre arten egnede levesteder. Særligt Vadehavsområdet rummer mange lysåbne heder og strandenge, hvor den kan yngle. 

Hør dens lyd:

Mosehornugle 2
Mosehornuglen slår sig ofte ned på græsset
Mosehornugle 11
Mosehornugle

Mosehornuglen jager i stor fart tæt hen over græsset, utroligt at den kan nå at se byttet i forbifarten

Jagende mosehornugle

Se mere om fugle på DOF Pandion

Translate »