Rovfugle

Rovfugledefination - en sådan findes faktisk

red kite 1 2

Fuglene er opdelt i 42 overordnede grupper (såkaldte ”Ordener”), hvoraf 2 indeholder ”rovfuglene”.

Men mange fugle er kødædere, driver jagt og lever af rov, men betegnes alligevel ikke som ”rovfugle”!

Hvad er definitionen på en rovfugl egentlig?

1.

Ind imellem høres spørgsmålene:

 • Hvad gør en rovfugl til en rovfugl ?
 • Er uglen en rovfugl ?
 • Er alle kødædende fugle ikke rovfugle ?

Spørgsmålene er ikke helt lige til og ikke helt logisk forståeligt, men lad os se på dem.

Rovfugle er formelt klassificerede i 5 familier, og fordelt i   ordnerne; Accipitriformes og Falconiformes  (hhv. rovfugle- og falke ordenerne). 

De 5 familier består hver af et forskelligt antal arter.

Ordenen Accipitriformes familier:

 • Accipitridae: Høge, ørne, glenter, våger, og den gamle verdens gribbe (denne familie udgør langt de fleste af rovfuglearterne).
 • Pandionidae: Fiskeørn(1 art).
 • Sagittariidae: Sekretærfugl(1 art i Afrika).
 • Cathartidae: Amerikanske gribbe og kondorer (vestgribbe eller den nye verdens gribbe – 7 arter).

Ordenen Falconiformes familier:

 • FalconidaeFalke og caracaraer (11 slægter 66 arter)

Tidligere var alle rovfugle samlet i ordnen Falconiformes, men nyere DNA-studier har fastlagt, at falke og caracaraer er nærmere beslægtet med papegøjer og spurvefugle end med den gamle gruppe af rovfugle. Muligvis skal også vestgribbene (Cathartidae) betragtes som en selvstændig orden, Cathartiformes, men der er ikke enighed om dette.

2.

fiskeørn-flyver
en sjælden gæst

3.

Slægtskab

Da man oprindeligt opdelte de levende organismer i ordener, familier og slægter, blev opdelingen baseret på deres udseende (morfologi), og fugle med kløer og krumt næb blev placeret i en gruppe, som kom til at udgøre de egentlige rovfugle, og som bestod af Høge, falke og ugler mf. Denne form for inddeling betød, at de traditionelle navne for de forskellige arter, dvs. høge, ørne, våger, falke, gribbe og glenter osv, mere er baseret på fuglenes udseende end på deres slægtsskab. Navnene er derfor ikke altid samstemmende med den videnskabelige systematiske klassifikation baseret på DNA-analyser. Hvilket godt kan frembringe ”nogen” forvirring for de ikke meget kyndige fugle interesserede.

Rovfugle definition
Slørugle - Barn owl
Fugle

4.

Den gl. verdens gribbe (Aegypiinae)

Den gamle verdens gribbe er en familie som udgøres af 6 slægter med 16 arter levende i  Europa, Afrika og Asien, se dem HER

Gribbenes syn og lugtesans er  godt udviklet – men især kalkun gribbens lugtesans er højt udviklet.

Synet på alle gribbe er veludviklet, som er lugtesansen i kalkun grib . Gamle verdens gribbe har relativt stærke fødder, men New World Vultures har flad, svage fødder, der er dårligt tilpasset til greb.Gribbe er bredt fordelt, men de er fraværende fra Australien og de fleste oceaniske øer.

Rovfugle definition
Rovfugle definition

Vestgribbene 
(Cathartidae)

Vestgribbene er en familie af fugle med syv arter af amerikanske gribbe og kondorer. Familien er geografisk afgrænset til Nord- og Sydamerika.

Den taksonomiske placering af denne familie er under diskussion. Oprindeligt regnedes den til samme gruppe som alle andre rovfugle.

De seneste resultater fra DNA-forskningen tyder dog på at falke, høge og vestgribbe repræsenterer tre uafhængige udviklingslinjer. Derfor bliver vestgribbene nu ofte tillagt sin egen orden – Canthe.

Vestgribbe – se dem HER

Rovfugle definition

5. Vandrefalke er en "papegøjeart"

Genetiske undersøgelser har vist, at falkene ikke er særlig tæt beslægtet med de andre rovfugle, men derimod hører til blandt papegøjer, spurve og et par sydamerikanske traner.

Uddrag hentet fra Dansk Ornitologisk Forenings nyhedsbrev 2011 af Ole Friis Larsen

Allerede i 1970’erne var der internationalt anerkendte forskere, som mente, at falkene ikke hørte til blandt de andre rovfugle, men blandt papegøjerne. Men det er først nu, efter at der for alvor er kommet gang i genetiske studier, at formodningen er blevet til en kendsgerning. Ifølge tre genetiske studier fra 2006, 2007 0g 2008 er falke og papegøjer ganske som formodet meget tæt beslægtet med hinanden, og ikke blot det. Begge grupper skal placeres et helt andet sted i kommende felthåndbøger, nemlig langt inde i bøgerne, lige før spurvefuglene, som de også er tæt knyttet til. De hører med andre ord til på et højere udviklingstrin i fuglenes systematik.

Ingen af de store ornitologiske foreninger i verden har taget konsekvensen af de genetiske kendsgerninger endnu, men de er på vej. I USA tygger udvalget South American Classification Committee i den store og anerkendte American Ornithologist’s Union nu på et forslag om at flytte falke og papegøjer, så de to grupper af fugle kommer til at så ved siden af hinanden i systematikken, og samtidig bliver placeret lige før spurvefuglene.

Også AOU’s komite for nordamerikanske fugle foreslår en opsplitning af rovfuglene, så falkene bliver placeret i en anden gruppe. Men dette udvalg foretrækker at beholde falkene i en gruppe for sig selv lige efter de andre rovfugle, så rækkefølgen ikke bliver ændret. Udvalget anerkender også de forskningsresultater, der viser det nære slægtskab mellem falke og papegøjer, men tøver med at tage konsekvensen. 

Hvad de to udvalg i American Ornithologist’s Union derimod er fuldkommen enige om, er at anerkende genetiske studier, som afliver ideen om, at de amerikanske gribbe var storke, som havde udviklet sig til rovfugle. Teorien var vidt udbredt i 1990’erne, men er siden gennemhullet af genetiske undersøgelser, som fastslår, at ganske vist, er de amerikanske gribbe ikke særlig tæt knyttet til gribbe i Asien, Afrika og Europa, men storke er de i hvert fald endnu mindre beslægtede med. Formentlig har de en gang har været udbredt over meget større dele af verden. De to udvalg i AOU mener derfor, at de amerikanske gribbe skal sættes i en klasse for sig selv og anbringes lige før de andre dagrovfugle i systematikken – og felthåndbøgerne.

Uddrag slut.

Rovfugle er fugle i familierne af høge, falke og gribbe samt arterne fiskeørn, sekretærfugl. De har alle spidse krumme kløer, et skarpt, krumt overnæb og et veludviklet syn. De lever som hovedregel af rov, hvor deres byttedyr generelt er hvirveldyr, eksempelvis mindre pattedyr eller andre fugle.

Engang omfattede rovfugle også ugler, og man skelnede mellem dagaktive og nataktive rovfugle. Mange fuglearter kan for-så-vidt godt betragtes helt eller delvist som rovdyr, men i ornitologisk forstand anvendes ordet “rovfugl,” kun om fuglene i de fem i starten nævnte familier.

6. Rovfuglenes fællestræk

Rovfugle arterne har kraftige bryst- og vingemuskler og kroppen er næsten helt dækket af fjer, der gør den glat og strømlinet hvilket giver fart, når der er brug for det. Knoglerne er meget lette og ofte hule, hvilket gør vægten mindre. Samlet set gør disse egenskaber rovfuglene til eminente og dygtige flyvere.

Når de jager, udnytter rovfuglene deres meget skarpe sanser, specielt synet og hørelsen.

Deres kløer og næb er gerne forholdsvis store og kraftige i forhold til deres størrelse og tilpasset til at gribe og flå i kød.

For mange arters vedkommende er hunnerne betydeligt større end hannerne.

Almindeligt hos rovfuglene er stærke fødder, som kan gribe og holde om byttet, de såkaldte “fangere”. Fangerne er så stærke, at de kan klemme så stærkt om byttet, at det dræbes.

Gribbe mangler dog denne egenskab, da de ikke har brug for den, fordi de nærmest udelukkende lever af ådsler.

Når nu de fastlagte  fællestræk for rovfugle indebærer, kraftige kløer og stærke næb til at flænse kød, fortoner tanken og spørgsmålet, om ikke alle kødædende fugle er rovfugle, sig en del!

red kite 1 1
Rovfugle definition
Rovfugle definition
Konge grib - king vulture. En af "den nye verdens gribbe"
Rovfugle definition

7. Hvad er så grundlaget for en rovfugle definition ?

Ja det skal der en rigtig god forklaring til:

Taget helt bogstaveligt har begrebet “rovfugl” en meget bred betydning, og omfatter egentlig rigtig mange fugle, som lever af dyr og insekter.

Men i ornitologien er den almindelige (og anerkendte) definition for rovfugle-termen baseret på, at begrebet har en mere snæver/smallere betydning ud fra fastlagte egenskaber. Egenskaber som besiddes af de 5 fuglegrupper, der er nævnt i indledningen af denne tekst.

Denne smallere definition udelukker for eksempel tornskader (som lever af små hvirveldyr og insekter), ravne (hvis føde for en stor del består af ådsler) og fiskehejrer (som kan tage temmelig store fisk). Alle fugle som absolutte er kødædere. Men disse fugle adskiller sig tydeligt fra de 5 familier, ved udelukkende at bruge deres næb til at fange og dræbe eller sønderrive deres bytte – ikke deres ben, ikke deres kløer.

Men ugler har mange træk tilfælles med fuglene i de 5 familier, der per definition udgør rovfuglene; det krumme næb, de stærke ben og krumme kløer.  Men modsat langt de fleste ugler, jager rovfuglene oftest om dagen. Yderligere, er uglernes krumme næb ikke nær så stort og stærkt som rovfuglenes i de 5 familier.

De to grupper er på trods af mange ligheder videnskabeligt fjernt beslægtede. Men deres levemåde og derved deres nødvendige udvikling, har naturligt fulgt et parallelt forløb, som har tilpasset deres egenskaber til en identisk jagende livsstil. En livsstil som har udviklet ensartede egenskaber baseret på en succesfuld jagt.

Rovfugle og Ugler lever i de samme biotoper, og har en meget ensarter levevis, de besidder alle et krumt næb og nogle kraftige gribere med klør til at fange og fastholde et bytte. Den største synlige forskel på de to grupper er, at ugler for størsteparten jager om natten, og rovfuglene om dagen. Men de to grupper er (som nævnt) i virkeligheden meget fjernt beslægtet med hinanden – faktisk er uglens nærmeste slægtning ”natravnen”. 

Rovfugle definition
Slægtsdiagram visende rovfugle- og ugle-ordenen samt i nogen grad falke- og musefugle-ordenen. Fuglene er inddelt i 40 ordener, hvor de 6 er vist her.

8.

Det, at der er mange ligheder mellem de to fugle-gruppers fysiske egenskaber og levevis, skyldes det faktum, at de opretholder livet ved at jage de samme fødeemner i de samme områder, på den samme måde. Disse sammenfald har ført til en naturlig udvikling af forholdsvis ensartet fysiske egenskaber og meget ensartede egenskaber i form af syn og hørelse, samt måden, at spotte et byttedyr.

Tidligere, da de to grupper blev opført i en fælles gruppen ”rovfugle”, blev de opdelt i henholdsvis dag-jagende og nat-jagende rovfugle. Men nyere metoder i form af DNA- og RNA-analyser, har fastlagt, at de har meget forskellige slægtninge.

På engelsk eksisterer der to forskellige betegnelser for ”rovfugle” – raptor og bird of prey (en raptor er  en”bird of prey,” som betegner en kødæder/en dræber) .

Lad os se på definitionen af ordet ”raptor”;  ordet raptor er afledt af “rapere”, et latinsk ord, som betyder at gribe eller fange. En rovfugl er kødædende, altså en fugl, der griber eller fanger, dræber og spiser pattedyr, krybdyr, amfibier, insekter, gnavere samt andre fugle.

Mange fugle jager, dræber og spiser kød, men de er alligevel ikke omfattet af begrebet ”raptor / rovfugl”. Dette fordi der er tre veldefinerede kendetegn, der på det ornitologiske plan er fastlagt, en rovfugl skal besidde, for at den indgår under begrebet ”rovfugl”. Egenskaber som gør dem forskellige fra andre fugle.

Nu er vi fremme ved sagens kerne og den smalle definition på en rovfugl, som i sin enkelthed kan sammenfattes i følgende tre parametre:

 • Et kroget stærkt næb med skarpe kanter (alle rovfugle har samme næbdesign).
 • Fødder med skarpe, meget krumme og buede kløer (alle rovfugle har stærke gribere).
 • Et super skarpt syn og hørelse (alle rovfugle besidder disse to egenskaber).

En havørn kan se andre flyvende ørne på ca. 80 kilometers afstand – imponerende.

Egenskaberne i de to første ”bomber” besiddes ikke af tornskaden, fiskehejren, skovskaden eller ravnen, og de har ikke nær så skarp et syn eller hørelse som ”rovfuglene” – de falder derved (som tidligere antydet) ikke ind under den smalle betegnelse for en ”rovfugl”.

Men Uglerne, de har til ”fulde” alle disse egenskaber – eller har de det? De er fugle der lever af ”rov” på andre pattedyr, krybdyr, amfibier, insekter, gnavere samt andre fugle – altså nøjagtig de samme fødeemner som fuglene i de 5 familier der udgør gruppen ”rovfugle”.

Rovfugle definition

9.

De har et krumt næb, stærke ben, buede stærke og skarpe kløer. De dækker således betegnelsen af rovfugl. Ja, og dog – alligevel ikke helt! Der er en ganske ”lille” men ikke uvæsentlig forskel;

 • uglernes næb er ikke så stort og kraftigt så de kan sønderrive byttet —— de sluger det helt. Det gør rovfuglene fra de 5 familier ikke, de sønderriver byttet, så kødstykkerne får en passende størrelse til munden. Uglerne sluger deres bytte uden sønderrivning – klart nok; fordi deres næb ikke er stærkt nok til at sønderrive det.

Uglerne opfylder således ikke fuldt ud de tre parametre i den smalle definition, der er afgørende for om en kødædende fugl klassificeres som en rovfugl eller ej. De falder ud, udelukkende på grund af, at deres næb ikke er stort eller stærkt nok, til at klare definitionskravet om ”sønderrivning”. De udgør derved helt deres egen gruppe af jagende og kødædende fugle, og er derfor placeret i deres egen orden.

De er derved både ornitologisk (definitionsmæssigt) og videnskabeligt (DNA-mæssigst), at betragte som to fjernt beslægtede fuglegrupper, der på naturlig og parallel vis, har udviklet meget identiske egenskaber, ved at lever i samme biotop, jager, dræber og spiser pattedyr, krybdyr, amfibier, insekter, gnavere samt andre fugle.

Adfærd der gør en kødædende fugl til en ”rovfugl”.

Egentlige rovfugle jager for mad (herunder andre fugle), primært ved hjælp af deres store klør og stærke næb, der er velegnede til at sønderrive kød, samt deres veludviklede syn og hørelse.

Svar på artiklens indledende spørgsmål er så:

 • Hvad gør en rovfugl til en rovfugl?

Det der gør en rovfugl til en rovfugl, er 3 sæt af veldefinerede egenskaber, som er afgørende for om den enkelte fugleart, kan henregnes til gruppen ”rovfugle”.

 • Er uglen en rovfugl?

Nej ugler opfylder ikke den smalle definition på en rovfugl, og henregnes derfor ikke iblandt dem – de indgår i deres egen orden

 •  Er alle kødædende fugle rovfugle?

Nej – alle kødædende fugle kan ikke betragtes som henhørende under det begreb, der er afgørende for om en kødædende fugl, er en rovfugl eller ej – de besidder ikke flere af de egenskaber, der skal til for at tilhører en rovfugle-orden.

En kødædende fugl er altså ikke nødvendigvis en rovfugl  🙂 

Det er en norm, der er fastlagt i forbindelse med fuglenes klassifikations system, der er afgørende for, om en fugle-art indgår i rovfugle-ordenen.

Rovfugle definition

De tre parametre som er afgørende for om en fugl kan henregnes til rovfuglene – nærmere beskrevet.

10. Rovfuglenes syn er fantastisk.

Når det kommer til synsansen, er fuglene i en klasse for sig selv. En rovfugl som fx en ørn, har omkring ti gange så mange synsceller som mennesket, og kan spotte et bytte på flere kilometres afstand.

Det fakta, at synet er så udviklet især hos rovfuglene, har gjort, at det er én af de tre parametre, som er afgørende for, om den enkelte fugle-familie er klassificeret som en rovfugl.

Øjets nethinde består af synsceller opdelt i tap-celler til brug i dagslys og stav-celler til brug i det svagt aften/nat lys. Antallet af tap-celler hos rovfuglene er 3-5 gange så højt som hos mennesket.

Ud over dagsyn, har tap-cellerene flere funktioner tilknyttet. Funktioner, som giver fuglen et mere detaljeret syn og et længere syn, de påvirker farveopfattelsen, øjets opløsningsevne og synsindtryk.

Hvor menneskets øje kan modtage ca. 20 sanseindtryk pr/sek, kan rovfuglen modtage helt op til 160 sanseindtryk pr/sek, hvilket bevirker, at de kan se langt mere detaljeret end mennesket.

En rovfugl har også et fantastisk farvesyn. Hvor mennesket har et tredelt farvesyn ”rød, blå og grøn”, ser en rovfugl i 5 farver. De opfatter UV-stråler.

Samlet bevirker disse højt udviklede egenskaber, at rovfuglenes øjne minder om en prismekikkert med 10 gange forstørrelse.

11. Næbet.

En rovfugls næb er en egenskab der er vigtig i forbindelse med at adskille dem fra andre fugle.

Alle rovfugle har samme næbdesign, kraftigt, stærkt og stort i forhold til fuglen, buet ved spidsen, med skarpe kanter til flænsning af kød i passende størrelser, så det nemt kan komme i munden.

Næbene er dog noget forskellige arterne imellem, idet de har udviklet sig over tid, hvor de er blevet tilpasset den enkelte rovfugls favorit føde.

Ben og føder/gribere.

Rovfugle har kraftfulde ben og stærke klomuskler, der i kombination med deres skarpe kløer, gør deres fødder/gribere til dødelige våben, der er perfekte til at fange, fastholde og bære byttet.

Den naturlige udvikling har gjort, at rovfuglens kløers krumning og tykkelse samt afstand mellem de enkelte kløer er tilpasset den type bytte som de jager. Fiskeørnens gribere har yderligere en riflet/nubret underside, som gør, at den bedre er i stand til at fastholde de glatte fisk, som udgør dens føde.

Disse egenskaber SKAL alle være til stede, for at rovfugle definationen opfyldes.

Rovfugle definition
Hvidhovedet ørn - Bald eagle
Rovfugle definition
Slørugle - Barn owl
Rovfugle definition

Fuglesider:
 WIKIPEDIA Bird –  Fugl og Natur – DOF – Pandion DOF

Photos from Pixabay

Translate »