Danske & Nordiske Fugle

Danske og Nordiske fugle er et omfattende emne, hvorfor de er opdelt i hovedgrupper efter  den orden de henhører under, som kan nås via nedenfor værende links. Siden er underopbygning, og vil gradvis vokse efterhånden som jeg får undersider færdig.

Rovfugle i Danmark

Begrebet “rovfugl” har en bred betydning og omfatter arter, som lever både af pattedyr og andre fugle samt arter som lever af både store og små små insekter. Ugler har en  meget tilsvarende levevis, men er ikke nært beslægtet med rovfuglene.

toppet lappedykker

Lappedykker familien er den eneste medlem i ordenen Podicipediformes, og udgøres i Danmark af 5 underarter. De tilbringer alle  hele deres liv på vandet

Skrigefugle er som regel farvestrålende fugl med kraftig stemme, stort hover, kraftigt spidst næb og siddefod – omfatter bl.a. Isfugle, Biædere og Hærfugle

Flyvende skarv

Årefodede fugle er havfugle, der dykker efter føden og som alle har en fod med de fire tæer siddende i samme plan, som er forbundet med svømmehud – eksempelvis skarven.

Sortspætte 3

Spættefuglene har deres egen orden, som udgøres af en meget forskelligartet gruppe af fugle. Familien indeholder over 200 arter. I Danmark optræder 
spættearterne, 
vendehals, grønspætte, sortspætte, stor flagspætte, og lille flagspætte.

Danske fugle, 

tranefugl

Er en meget forskelligartet orden af fugle, der ikke virker særlig nær beslægtede med hinanden. Traner er fx mere beslægtet med blishøns og rørhøns end med storke og hejrer.

Soelvhejre 1

Årefodede (Pelecaniformes) Ordenen indeholder fx pelikaner, hejrer og ibisser. Den indeholdt tidligere alle årefodede fugle, men disse er blevet opdelt efter nærmere undersøgelser af deres slægtskab ved hjælp af deres DNA. 

Spurvefugle er den største  orden inden for fuglene med mere end 6000 forskellige arter. De varierer i størrelse fra 4-5 gram hos fuglekongen til omkring 1000 gram hos ravnen. 

skeand

Dyk- og Svømmeænder udgør en meget stor del af vores hjemlige ænder.

Se Rødhovedet and og Skeand her

Danske fugle

Fuglene er mangfoldige og vidt udbredte. De udgøres af over 11.000 annerkendte arter, hvor over 400 er registreret i Danmark. Ca. halvdelen er ynglefugle, mens resten er træk-, sommer- eller vintergæster. De mange fuglearter i Danmark skyldes dels det varierede landskab, dels vores placering mellem Skandinavien og det europæiske fastland, som giver mange trækfugle en ”broforbindelse.”

De fleste fuglearter er fredede hele året. Det gælder blandt andet alle rovfugle og småfugle samt de fleste vadefugle. Fredningen sker ikke kun for at beskytte truede fuglearter, men også for at opretholde store bestande af fugle. Danmark har en international forpligtelse til at beskytte de store bestande af fugle, der hvert år kommer hertil på træk.

Ænder udgøres hovedsaligt af to grupper ”dykænder” og ”svømme ænder”. Alle hanner udvikler en pragtdragt i vinterhalvåret.

under-construktion

Mågevadefugle  er en orden af fugle, der oftest findes nær vandet.  Herunder henhører gruppen “vadefugle”

Danske fugle, 

Danske fugle, 

Danske fugle, 

Lommer

Stormfugle

Storkefugle

Herunder hører hejren

under-construktion

Ugler

Hønsefugle

Duefugle

Gøgefugle

Sjældne gæster

Skrigefugle

Translate »